Polityka prywatności

NASZA OBIETNICA W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI

Nic nie liczy się dla nas bardziej niż Twoje zaufanie, w związku z tym wraz z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanym RODO, przesyłamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze Twoich danych by wyraźnie wskazać, jakie dane zbieramy od Ciebie, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie są Twoje prawa w zakresie kontroli tych informacji.

Chociaż sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje informacje, nie ulega zmianie, zdecydowaliśmy się zmienić treść naszej Polityki prywatności, aby lepiej wyjaśnić dostępne opcje i zakres posiadanej przez Ciebie kontroli.

CO TO JEST RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 roku. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Nie ma on na celu całkowitego zablokowania przekazywania danych osobowych – potrzebujemy ich, aby zrealizować Twoje zamówienie lub przesłać Ci naszą ofertę nowości lub zniżek. RODO pozwala Ci mieć większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych jest FC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, NIP 7010706892 REGON 367899648 KRS 0000688194, pozycja KRS w rejestrze przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5000zł (dalej: „Equal Drip” lub „my”). 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I W JAKI SPOSÓB?

Dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na Twoje zidentyfikowanie. W naszym przypadku prosimy Cię czasem o podanie pewnych informacji podczas tworzenia konta Equal Drip, dokonywania zakupów, kontaktu z działem obsługi klienta Equal Drip, gdy prosimy o przesyłanie korespondencji, czy też w związku z udziałem w imprezach lub konkursach Equal Drip lub w trakcie korzystania z witryny www.equaldrip.com. Są to dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania, data urodzin, historia zakupów, informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej, informacje nt. cech fizycznych (np. rozmiar ubrania), preferencje osobiste, w tym tzw. lista życzeń, jak również preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookie.

DLACZEGO EQUAL DRIP PRZETWARZA TWOJE DANE?

Przede wszystkim podstawą do przetwarzania jest fakt, że potrzebujemy Twoich danych by zrealizować umowę sprzedaży – dostarczyć Ci towary, które zostały zamówione (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Robimy to także, by informować Cię o najnowszych ofertach czy promocjach, realizując tym samym tzw. cel marketingowy, na podstawie udzielonej nam przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach usługi newsletter’a. Twoje dane w celach marketingu naszej oferty przetwarzamy również po to, aby dokonać profilowania, które umożliwi nam lepsze spersonalizowanie oferty i informacji handlowych, a docelowo, aby zaoferować Ci produkty oraz usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby oraz pragnienia. Ponadto w celach marketingu naszej działalności korzystamy również z narzędzi takich jak: Facebook Pixel, Google Analytics, Integromat. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingu własnego naszych towarów i usług oraz w celu profilowania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Wraz z zawarciem umowy powstaje kilka innych obowiązków – księgowych, logistycznych, podatkowych. W tych celach przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, powierzając je innym podmiotom, tzw. podmiotom przetwarzającym – są nimi w szczególności : magazyn, przygotowujący Twoje zamówienie, firma kurierska dostarczająca paczkę, księgowość wystawiająca fakturę, hostingodawca przechowujący dane zakupu na serwerze,. Usługodawcy Ci również gwarantują przetwarzanie zgodne ze standardami wprowadzonymi przez RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Equal Drip będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w polityce prywatności, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nałożą obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres. Co do zasady, oznacza to, że dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez czas prowadzenia konta Equal Drip. Dane osobowe związane z zakupem produktów są przechowywane przez dłuższy okres w celu spełnienia zobowiązań prawnych (takich jak przepisy podatkowe, rachunkowości czy prawa cywilnego dla celów gwarancyjnych).

JAKIE PRAWA WPROWADZA DLA CIEBIE RODO?

Przede wszystkim przysługuje Ci prawo do:

1. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane,
2. dostępu do swoich danych osobowych, np. możesz poprosić o ich kopię, a także uzyskać informację na temat szczegółowego sposobu i celu ich przetwarzania a także źródle ich pochodzenia.
3. żądania sprostowania lub poprawienia danych, jeśli są nieprawidłowe żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jednak nie zawsze. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzamy je zgodnie z przepisami prawa, to Twoja prośba może okazać się nieskuteczna.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Equal Drip - przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W celu złożenia sprzeciwu prosimy o kontakt pod adresem: info@equaldrip.com

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Zawsze też przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uważasz, że Twoje prawa są łamane. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

Świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostepnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Stripe, Inc. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę Stripe i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Stripe, Inc. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Mamy nadzieję, że korzystacie z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Poza celami wskazanymi powyżej (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać́ Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Stripe, Inc. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Stripe, Inc. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Stripe, Inc., podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że jasno przedstawiliśmy wszystkie mogące Cię zainteresować kwestie. Zalecamy jednak przeczytanie naszej polityki prywatności w całości. Jeśli masz do niej jakiekolwiek uwagi, lub pytania co do sposobu, w jaki wykorzystujemy dotyczące Ciebie informacje, skontaktuj się z nami. Z chęcią pomożemy!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl